Training Times

Training Times 2022-23

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday RayFriday Rosnakill
Under 16/19 Girls
Time: 4:30pm – 6:15pm
Gym: Loreto Community School
Coaches: Bernie & Fergal
Under 14 Boys
Time: 6:00pm – 8:00pm
Gym: Ray CC
Coaches: Darragh & Damien
Under 14 Girls
Time: 5:00pm – 7:00pm
Gym: Ray CC
Coaches: Syria & Pauline
Under 12 Boys
Time: 5:30pm - 7:00pm
Gym: Ray CC
Coaches: Peter + 1
Under 16 & 19 Girls
Time: 2:00pm – 4:00pm
Gym: Ray CC
Coaches: Bernie & Fergal
Under 6 B&G
Time: 5:15pm – 6:00pm
Gym: Rosnakill Tourism Centre
Under 10/8/6 B & G
Time: 5:50pm – 6:50pm
Gym: Mulroy College
Coaches: Danielle & Breid
Under 12 Girls
Time: 7:00pm – 8:30pm
Gym: Ray CC
Coaches: Bernie & Hannah
Under 8 B&G
Time: 6:00pm – 7:00pm
Gym: Rosnakill Tourism Centre
Under 9/10 B&G
Time: 7:00pm – 8:15pm
Gym: Rosnakill Tourism Centre